De mooiste bruidsmodezaak in de regio Dordrecht

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bruidsmode: mode (daaronder begrepen accessoires) voor dames ten behoeve van bijzondere gelegenheden, zoals huwelijken en feesten.

Maatwerk: een modeproduct samengesteld en geconfectioneerd op basis van specifieke wensen van de koper.

Ondernemer: Hip! Weddingdesign te Dordrecht zijnde de verkoper/opdrachtnemer die met de koper een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Koper: de afnemer/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Zakelijke koper: de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Leverdatum: de in de overeenkomst bepaalde vaste dag, waarop de levering moet zijn verricht.

Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeen­komst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

 

ARTIKEL 2 - Intellectueel eigendom

1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij moeten op verzoek van de ondernemer direct worden teruggegeven. De ondernemer behoudt in dat geval zijn overige rechten.

2. De koper mag geen aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van de onderne­mer verwijderen of wijzigen.

3. De koper mag niet het materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rust verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.

 

ARTIKEL 3 - De offerte

1. De offerte is tot 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens en (eventueel) door de ondernemer gedane metingen.

2. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.

3. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen:

  • een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden;
  • de totale (koop)prijs;
  • de leverdatum; en
  • de risico’s voor beide partijen waaronder de (beperkte) mogelijkheid tot ruilen.

4. De offerte vermeldt de betalingscondities als deze afwijken van artikel 4 lid 1 en artikel 9.

5. Werkzaamheden die niet in de offerte staan vallen niet onder de overeenkomst en de in de offerte genoemde prijs.

6. De ondernemer mag pasgeld in rekening brengen aan de koper als de koper uiteindelijk geen koop­overeenkomst met de ondernemer sluit. Dit mag alleen als hij dit aantoonbaar heeft aangegeven vóór het passen en het tarief helder is.

 

ARTIKEL 4 - De overeenkomst

Eigendomvoorbehoud

1. De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte zaken die koper heeft mee­genomen maar nog niet zijn betaald. De koper zorgt ervoor dat meegenomen onbetaalde zaken in nieuwe staat en onbeschadigd blijven, totdat de koopsom (en eventueel daarbij komende kosten en rente) zijn betaald. Extra schade door waardevermindering komt voor rekening van de koper.

Zekerheidstelling bij zakelijke kopers

2. Bij een overeenkomst met een zakelijke koper is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke kopers

3. De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke koper nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

 

ARTIKEL 5 - Annulering, ruilen en opslag

Annulering

Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling. Alleen in het geval van overlijden of een levensbedreigende ziekte van een van de echtelieden waardoor het huwelijk geen doorgang kan vinden, geldt een uitzondering op deze regel. De koper moet dit zo nodig op verzoek van de ondernemer bewijzen, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. In het geval van annulering op deze gronden mag de ondernemer al dan niet een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de koper in rekening brengen.

Ruilen

De koper mag binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst eenmalig een andere keuze uit de col­lectie van ondernemer doen. Als de vervangende keuze goedkoper is dan de oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke prijs gelden. Ruilen kan niet als koper bij het sluiten van de overeenkomst zelf af ziet van de mogelijkheid tot ruilen (bijvoorbeeld in verband met levertijden van de leverancier). Dit wordt genoteerd op de overeenkomst.

Gevolgen niet afhalen

De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien de gelegenheidsdatum waarvoor de zaak is bestemd is verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de zaak af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de zaak niet afgehaald door de koper, dan kan de ondernemer vrij over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.

Opslagkosten

Als de zaak door de koper later wordt opgehaald dan de oorspronkelijke gelegenheidsdatum mag de ondernemer de in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen. Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt door de ondernemer bij een consumenten­koop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

ARTIKEL 6 - De leverdatum en levering

1. Als er geen leverdatum overeengekomen is, moet levering uiterlijk 1 week voor de gelegenheids­datum plaatsvinden, tenzij partijen anders overeenkomen of op het laatste moment toch nog niet voorzienbare maataanpassingen nodig zijn.

2. Bij overschrijding van de leverdatum heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen.

3. Bij overschrijding van de leverdatum is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke koper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

4. Als de overeengekomen leverdatum niet wordt gehaald door omstandigheden die voor risico van koper komen, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor overschrijding van de leverdatum en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Partijen treden dan in overleg om een nieuwe leverdatum af te spreken.

 

ARTIKEL 7 - Plichten van de ondernemer

1. De ondernemer levert de afgesproken zaken goed en deugdelijk volgens de afspraken in de overeenkomst. De afgesproken werkzaamheden voert de ondernemer goed, deugdelijk en volgens de afspraken van de overeenkomst uit.

2. De ondernemer houdt zich aan de wettelijke voorschriften bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 8 - Plichten van de koper

1. De koper is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.

2. De koper stelt de ondernemer in de gelegenheid de zaken te leveren dan wel het werk te verrichten.

3. De koper is verplicht zorg te dragen voor de zaken van de ondernemer die bij de koper zijn totdat de koopsom volledig is voldaan (zie ook artikel 4 lid 1).

4. De koper die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

 

ARTIKEL 9 - De betaling

Koop en verkoop

1. Elke overeenkomst, met uitzondering van aanbiedingen en/of (kortings)acties, geschiedt onder de algemene betalingsconditie:

  • maximale aanbetaling bij consument: 50% van de koopsom; en verder:
  • indien niet op maat hoeft te worden geleverd: restant bij afhalen van de jurk/kleding, of
  • indien wel op maat moet worden geleverd: bij de eerste pas het restant tot maximaal 90% van de koopsom. De eigendom gaat over op de koper na ontvangst van een aanbetaling van meer dan 50% van de koopsom. Het resterende percentage wordt bij de 1e doorpas betaald. Vermaakkosten worden betaald bij afhalen.

Aanbiedingen en/of andere (kortings)acties

2. Bij een overeenkomst voor aanbiedingen en/of (kortings)acties geldt als algemene betalingsconditie:

  • bij het geven van de opdracht door een consument: een aanbetaling van 100% van de overeengekomen som.
  • De eigendom gaat over op de koper na ontvangst van de aanbetaling van 100% van de koopsom.

Betaalbewijs en eigendom

3. Ondernemer geeft de koper een betalingsbewijs, dat ook dient als eigendomsbewijs.

4. Ondernemer draagt er zorg voor dat, ook voor derden, de eigendommen van kopers die bij de ondernemer achterblijven individueel bepaalbaar zijn door tenminste de naam van de eigenaar erop te vermelden.

5. Indien de koper niet in de winkel betaalt maar een factuur of betalingsverzoek ontvangt, dan staat hierop een redelijke betalingstermijn.

Zakelijke kopers

6. Bij overeenkomsten met zakelijke kopers zijn partijen vrij om andere betalingscondities dan genoemd in lid 1 en 2 af te spreken.

Niet-tijdige betaling

7. Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij automatisch in verzuim. De ondernemer zendt na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

8. De ondernemer is na verloop van de in lid 7 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer incassomaatregelen neemt, zijn de daaraan verbonden kosten conform de wettelijke regeling voor rekening van de koper.

9. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 8 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer wettelijke rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 7 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.

Recht van retentie

10. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de koper tekortschiet in de voldoening van een opeisbare vordering, tenzij deze tekortkoming de terughouding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 10 - Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Onder meer- of minderwerk wordt verstaan het werk dat, met instemming van beide partijen, extra of juist niet wordt uitgevoerd of een zaak die extra of juist niet wordt geleverd, ten opzichte van de overeenkomst. De ondernemer geeft vooraf duidelijkheid over de kosten.

Kosten die ontstaan doordat de koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de koper als meerwerk extra in rekening gebracht. Hieronder wordt ook begrepen de na de sluiting van de koopovereenkomst gemaakte redelijke extra (vermaak)kosten in verband met maatcorrecties afwijkend van de maten opgenomen bij de eerste pas (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap of gewichtsschommelingen van de koper), als de gekochte zaak reeds besteld, gesneden en/of geknipt is.

 

ARTIKEL 11 - Conformiteit en garantie

1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

2. Afwijkingen aan het geleverde van de kleur, structuur en dergelijke vormen alleen een reden tot klagen als deze afwijkingen uit technisch oogpunt onaanvaardbaar zijn volgens geldende en gebruikelijke normen of handelsgebruik.

3. De productgaranties genoemd in lid 1 en 2 worden door de ondernemer verstrekt.

4. De koper is verplicht zich als een goed koper te gedragen. De koper moet bijvoorbeeld de zaak goed en afdoende onderhouden, zorgvuldig behandelen en deskundig (laten) reinigen. De koper dient bij gebruik en reiniging rekening te houden met de vaak kwetsbare stoffen en applicaties. Reiniging door speciale bruidsmode reinigingsbedrijven, die garanties op het reinigingsresultaat afgeven, verdient de voorkeur.

 

ARTIKEL 12 – Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer, tijdig nadat de koper de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop is een kennisgeving binnen een termijn van 15 dagen na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Een snellere melding van klachten, dat wil zeggen direct na constatering, is in het belang van ondernemer en koper. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten verliest.

2.Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waar binnen koper wel een oplossing mag verwachten. 

 

ARTIKEL 13 - De geschillenregeling

1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van koper.

2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

© Copyright: Hip! Weddingdesign, 2018

TOP